โครงการวิจัย

การพัฒนาระบบการคาดการณ์ศักยภาพการรองรับปริมาณการระบาย PM2.5 ของพื้นที่สำหรับสนับสนุนการจัดการและควบคุมการเผาในที่โล่งของภาคการเกษตรกรรมในระดับท้องถิ่น


Research Project: Development of PM2.5 assimilative capacity forecasting system for effectively reducing PM2.5 emission from open burning activities at local administrative levels in Thailand

หลักการและแนวคิดของโครงการ

กรอบแนวคิดในการออกแบบระเบียบวิธีการดำเนินโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของโครงการที่มีการดำเนินการและข่าวสารที่เกี่ยวข้อง